Reklamačný poriadok internetového obchodu Sportujes.sk
upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")

Obchod prevádzkuje Rendex, spol. s r.o.

Adresa pre vybavovanie zákazníkov:
Záhradnícka 70
82108 Bratislava (po vopred dohodnutom termíne)
kontakt-link.

Sídlo spoločnosti a poštová adresa:
Toplianska 10
82107 Bratislava
IČO 36783102 (len sídlo spoločnosti)

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

1.2 Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

1.3 Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných Prevádzkovateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

1.4 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

2. Postup vybavovania reklamácií

2.1 V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne alebo písomne s platným dokladom o nadobudnutí predmetu reklamácie. Po prijatí vyplneného reklamačného formulára Vás budeme informovať ohľadom ďalšieho postupu.

2.2 Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu)
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha
• komu je reklamácia adresovaná
• dátum podania reklamácie
• podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

2.3 V prípade podania reklamácie písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

2.4 Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

2.5 Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Prevádzkovateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

2.6 Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
• pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla prevádzkovateľa
• pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí prevádzkovateľ doručenie

2.7 Ak kupujúci nereklamuje tovar osobne môže ho zaslať ho na našu adresu bez dobierky. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá!

3. Zánik nároku na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim

3.1 Nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru

3.2 Neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru

3.3 Uplynutím záručnej doby tovaru

3.4 Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

3.5 Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu

3.6 Neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

3.7 Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR

3.8 Poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami

3.9 Poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením

3.10 Neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

3.11 Zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

4. Všeobecné ustanovenia

Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí.

Prevádzkovateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok pre internetový obchod Sportujes.sk

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať zmenu v prevádzkových poriadkoch aj bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke.

Táto zmena nadobúda platnosť a účinnosť od 01.12.2014 a plne nahrádza predchádzajúcu verziu.Súbory na stiahnutie:
Formulár Reklamácia