Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Sportujes.sk (ďalej len VOP)

ZMLUVNÉ STRANY
Prevádzkovateľ – Dodávateľ (ďalej len Predávajúci):

Obchod prevádzkuje Rendex, spol. s r.o.

Adresa pre vybavovanie zákazníkov (sklad):
Toplianska 10
82107 Bratislava
kontakt-link.

Sídlo a poštová adresa:
Toplianska 10, 82107 Bratislava
Slovakia
IČO: 36 783 102
DIČ: 2022384419
IČ DPH: SK2022384419

Kupujúci - Objednávateľ (ďalej len Kupujúci)
a/ Spotrebiteľ
je fyzická osoba, fyzická osoba ako podnikateľ, ktorá nakupuje výrobky alebo služby pre osobnú potrebu.
Právne vzťahy predávajúceho a spotrebiteľa výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov ako aj súvisiacimi predpismi.

b/ Podnikateľ
je  osoba zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri prípadne osoba podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitých predpisov, ktorá vykonáva obchodnú alebo podnikateľskú činnosť v rámci predmetu svojho podnikania

Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý je podnikateľ, Výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade rozdielov medzi VOP a zmluvou má prednosť text zmluvy.

1. VZŤAH K INÝM PRÁVNYM PREDPISOM
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument "Spôsoby dopravy a platby", podmienkami objednávanej služby

a/ Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

2. OCHRANA ÚDAJOV
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Ak ste už u nás nakupovali fakturačné údaje z účtovných dôvodov nieje možné editovať ani zmazať. Ak ste u nás ešte nenakupovali a chcete Vašu registráciu úplne zrušiť môžete tak urobiť kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) formou, na základe čoho Predávajúci osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.
Predávajúci neposkytuje získané osobných údaje tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

3. PRODUKTY S PRÍCHUŤAMI A FARBAMI
Snahou nášho obchodu je mať všetok tovar uvedený na stránke skladom. Uvedené je našou prioritou nakoľko prevádzkujeme aj kamennú predajňu.

Ale vzhľadom na veľký počet kombinácií sa môže stať, že objednaný tovar nemusí byť momentálne skladom. Uvedená situácia sa môže stať aj našim dodávateľom.

V tomto prípade Vás budeme informovať telefonicky najneskôr do 24 hod. po dni prijatia objednávky za účelom dojednania náhradného riešenia.

4. KÚPNA ZMLUVA A JEJ UZATVÁRANIE
Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, ukončenia jeho výroby, jeho vypredania alebo nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Vo všetkých týchto prípadoch Predávajúci o tomto stave bude informovať Kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti pred dodaním tovaru budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené Kupujúcemu v lehote do 14-tich kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ Kupujúci nepožiada inak.

4.1. Všeobecné ustanovenie
Po zaslaní Objednávky sa Objednávka počas vybavovania bude nachádzať v uvedených stavoch napríklad: OBJEDNÁVKA PRIJATÁ / OBJEDNÁVKA SA VYBAVUJE / TOVAR JE PRIPRAVENÝ NA EXPEDÍCIU / TOVAR BOL ODOSLANÝ atď., ktoré vyjadrujú podstatu slova.
Každé označenie aktuálneho stavu bude potvrdené zaslaním emailovej správy predávajúcim kupujúcemu na Vami udanú emailovú adresu v objednávke.
Objednávku si môže registrovaný Kupujúci skontrolovať priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

Návrh - objednávka na uzavretie kúpnej zmluvy:
a/ kupujúci po výbere výrobku alebo služby vyplní a odošle formulár na internetovej stránke predávajúceho

Uzavretie kúpnej zmluvy:
K akceptácii objednávky tovaru zo strany Predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany Kupujúceho.

Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú akceptovaním návrhu vo forme
a/ emailovej správy predávajúceho spotrebiteľovi označené ako „OBJEDNÁVKA SA VYBAVUJE“
b/ telefonického potvrdenia predávajúceho kupujúcemu

4.2. Miesto plnenia kúpnej zmluvy
Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie miesto uvedené v elektronickom formulári ako dodacia adresa.

4.3. Platobné podmienky 
Platobné a dodacie podmienky sú upravené poriadkom „Doprava a platby“.

4.4. Záručné podmienky
Záručné podmienky sú upravené Reklamačným poriadkom.

4.5. Doručenie tovaru:
Možnosti a pravidlá doručenia tovaru sú upravené poriadkom „Doprava a platby“ a následne platia ostatné ustanovenia tohto bodu.

4.5.1
Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné nepredvídané okolnosti vyžiadajú. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí ho tejto situácií v čo najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

4.5.2.
Maximálna Váha jedného balíka vrátane obalov je 15 kg.  Objednávky nad 15 kg budú zasielané viacerými balíkmi alebo inak podľa predošlej dohody s Kupujúcim.
V prípade, ak Kupujúci objedná tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg, Predávajúci ak to bude potrebné dohodne platobné a dodacie podmienky s Kupujúcim individuálne.

4.5.3.
V prípade, ak tovar doručuje prepravca, dáva Kupujúci Predávajúcemu právo poskytnúť prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru
(meno / obchodné meno, dodacia adresa, e-mailová adresa, telefón).

4.6. Cena tovaru
Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar v požadovanom množstve a v cene, ktoré platia v deň odoslania objednávky a v súlade s obchodnými podmienkami. V prípade, že prišlo k chybe zverejnených údajov zo strany Predávajúceho je tento oprávnený pozastaviť odoslanie zásielky, bezodkladne kontaktovať a informovať Kupujúceho a dohodnúť s ním ďalší postup.

4.7. Prevzatie tovaru:
Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s plným rozsahom s uvedenými Obchodnými podmienkami a zaväzuje sa objednaný tovar uhradiť v platnej cene v čase odoslania objednávky a tento tovar prevziať od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

4.7.1.
Pri preberaní zásielky (balíka) je Kupujúci povinný tento pred prevzatím riadne prekontrolovať či nie je poškodený. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená odporúčame zásielku neprevziať a následne nás o tejto skutočnosti informovať emailom spolu s identifikačnými údajmi. V opačnom prípade, pri prevzatí poškodenej zásielky, nebudeme môcť uznať reklamáciu na prepravou poškodený tovar.
Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil Kupujúci doručovateľovi, nebudú Predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude Kupujúcemu poskytnuté.

Ďalej je Kupujúci povinný si prekontrolovať tovar bezprostredne po jeho prevzatí či je v súlade s jeho objednávkou. Ak tovar nie je v súlade s objednávkou je Kupujúci povinný o tom bezodkladne oboznámiť Predávajúceho v deň prevzatia tovaru. Po tomto termíne sa má za to, že tovar bol doručený v súlade s objednávkou bez závad a v kompletnom stave.
Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru prepravcom.
Pri uplatnení inej reklamácie je Kupujúci povinný sa preukázať predávajúcemu Kúpnou zmluvou a dokladom o zaplatení.

4.8. Vyčíslenie Oprávnených nákladov predávajúceho:
Cena práce za zabalenie balíka vrátane administratívnej činnosti a poštovného 5,00 €
Ak bola zásielka už odoslaná sa k tejto sume pripočítajú prepravné náklady stanovené prepravcom vrátane poplatkov za spätnú zásielku.

4.9. Storno objednávky
Kupujúci je oprávnený bez sankcie stornovať objednávku pokiaľ sa nachádza v stave „OBJEDNÁVKA PRIJATÁ“ – doručenie mailovej správy o doručení objednávky.
Ak sa objednávka nachádza v stave „OBJEDNÁVKA SA VYBAVUJE“ / „TOVAR JE PRIPRAVENÝ NA EXPEDÍCIU“ alebo „TOVAR BOL ODOSLANÝ“ Kupujúci súhlasí so zaplatením storno poplatku vo výške Oprávnených nákladov uvedených v týchto Obchodných podmienkach.
Storno objednávky bude akceptované zaslaním emailovej správy kupujúcim predávajúcemu na kontaktnú adresu.

Storno objednávky musí mať následné náležitosti:
- v predmete správy je kupujúci povinný uviesť slovo STORNO
- v texte správy uviesť číslo objednávky a všetky údaje objednávky
Poznámka: pre zjednodušenie je lepšie skopírovať celú objednávku, ktorú chcete stornovať do emailovej správy.

4.10. Odstúpenie od zmluvy
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemá Kupujúci, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u Predávajúceho.
V prípade uplatnenia si tohto práva je Predávajúci oprávnený žiadať od Kupujúceho náhradu preukázateľne vynaložených nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Kupujúci je v takomto prípade povinný:
a/
oznámiť túto skutočnosť Predávajúcemu písomne (kontaktné údaje sa nachádzajú na internetovej stránke obchodu a vzáhlaví VOP ) kde uvedie číslo účtu, na ktorý mu má byť poukázaná suma za objednaný a následne vrátený tovar. Po spätnom obdŕžaní a prekontrolovaní vráteného tovaru Vám ihneď vrátime zaplatenú sumu najneskôr však v lehote stanovenej zákonom a to pokiaľ to okolnosti dovoľujú rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
b/
vrátiť tovar v originálnom a nepoškodenom, neporušenom balení s neporušeným zabezpečením na prvé otvorenie tovaru, tak ako bol prevzatý od predávajúceho a musí byť schopný ďalšieho predaja (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod. ak sú súčasťou balenia).
c/
tovar vrátiť na adresu prevádzky.
d/
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

4.11.
Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy ak:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho a v tomto prípade bude z celkovej sumy za vratený tovar odpočítaná cena za "darček" z plnej katalógovej ceny darčeka).

Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5. OBJEDNÁVKY
Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdŕžať správy o ponukách tovarov, akciách a službách Predávajúceho. Kupujúci môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez linku, ktorá sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované.

5.1.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto Obchodných podmienok, nezodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto Obchodných podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia Obchodných podmienok tým zostávajú nedotknuté.
5.2.
Súčasťou ceny tovaru alebo služby nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu.

5.3.
Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

Adresa pre uplatnenie si reklamácie alebo podanie sťažností je adresa prevádzky Predávajúceho.
Internetový obchod si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Tieto Obchodné podmienky plne nahradzujú predchádzajúce. Predávajúci si vyhradzuje právo ich zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke.

Platné od 15.12.2014
Rendex, spol. s r.o.